A Nyelvcentrum Happy Days Kft. tájékoztatja a www.happydays.hu, www.oland.hu és a www.olandakademia.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő 

Az adatkezelő Nyelvcentrum Happy Days Kft. (cím: 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 19. email: happydays@happydays.hu, tel: +36 30 856 4140, továbbiakban az adatkezelő megnevezése: Nyelvcentrum Happy Days Kft).

2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a Nyelvcentrum Happy Days Kft.–vel írásban megkötött szerződés alapján a Nyelvcentrum Happy Days Kft. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek Nyelvcentrum Happy Days Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

 • Nyelvcentrum Happy Days Kft. (cím: 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 19.

3. A kezelt adatok köre
3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • cégnév
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az ajánlat kérő által küldött üzenet

3.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • életkor
 • a vásárlás célja
 • hogyan került kapcsolatba a Nyelvcentrum Happy Days Kft.–vel
 • melyik képzés iránt érdeklődik

A Nyelvcentrum Happy Days Kft. tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítéshez kapcsolódó, az Érdeklődővel történt eseményeket (Pl: telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét stb, projekttel kapcsolatos egyéb visszajelzést stb,) a Nyelvcentrum Happy Days Kft. az értékesítési tevékenység hatékonyságának növelése és az ügyfél igények optimális kiszolgálása céljából rögzíti.

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Ajánlatkérés” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3.1. pontban megadott adatait, valamint a későbbiekben –a Értékesítőnkkel történő személyes kapcsolatfelvételt követően a 3.2. pontban rögzített adatkörben tartozó – általa önkéntesen megadott adatokat a Nyelvcentrum Happy Days Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A Nyelvcentrum Happy Days Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”–t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie–t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie–k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat a Nyelvcentrum Happy Days Kft. sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

A Honlapon az alábbi cookie–k kerülnek alkalmazásra:

 • Session cookie (SESSIONID) – Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.
 • Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) – Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.
 • A Honlapon remarketing kódokkal követi nyomon a Nyelvcentrum Happy Days Kft. az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.

4. Az adatkezelés célja

 • Az Érdeklődő részére ajánlat nyújtása a Nyelvcentrum Happy Days Kft. által  alatt értékesített képzések vonatkozásában e–mailen és/vagy telefonon,
 • a Nyelvcentrum Happy Days Kft. népszerűsítendő képzési projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e–mailen és/vagy telefonon,
 • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás– optimalizálás érdekében.

5. Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

7. A honlap üzemeltetője

A Honlapot Nyelvcentrum Happy Days Kft.(cím: 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 19.email: happydays@happydays.hu, tel: +36 30 856 4140) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a Nyelvcentrum Happy Days Kft. harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a Nyelvcentrum Happy Days Kft.–től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Nyelvcentrum Happy Days Kft. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A Nyelvcentrum Happy Days Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Nyelvcentrum Happy Days Kft. cím: 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 19. email: happydays@happydays.hu, tel: +36 30 856 4140 telefonszámon.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu